Informace pro návštěvníky Adršpachu a Broumovska

Broumovské vesnické kostely

V souvislosti s kulturním působením broumovského kláštera postupně docházelo k úpravám, přístavbám nebo novostavbám kostelů ve vesnicích v nedalekém okolí kláštera. Protože většina stavebních nákladů nebyla hrazena broumovským klášterem, nedosahují tyto kostely významu svým zaklenutím (většina kostelů není sklenutá, jen zastropená dřevěnými konstrukcemi) ale rozmanitostí a variantností svých půdorysů. Největší půdorysní složitosti bylo dosaženo při stavbě kostela v Božanově. Stavby a přístavby všech kostelů proběhly v letech 1723-1738 a mezi staviteli je nejvíce zastoupen Kilián Ignác Dientzenhofer (5 kostelů), jeho otec Kryštof Dientzenhofer (3 kostely) a mimo skupinu "dientzenhoferovských vesnických kostelů" stojící Martin Allio s kostelem v Martínkovicích.

Bezděkov nad Metují

Barokní kostel svatého Prokopa postavený v letech 1724-1727 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Kostel je centrální, osmiboký a se dvěma věžemi v průčelí. Je situovaný na šířku.

Božanov

Barokní kostel svaté Maří Magdalény postavený v letech 1733-1738 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Kostel je postavený na kruhovém půdorysu s elipsovitou vstupní částí. V ose půdorysu kostela je vetknuta věž.

Heřmánkovice

Barokní kostel Všech svatých postavený v roce 1723 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Kostel je postavený na půdorysu protáhlého osmiúhelníku se stěnami vně konkávně zvlněnými. V ose presbytáře kostela je kvadratická věž.

Martínkovice

Barokní kostel svatého Jiří a Martina postavený v letech 1692-1698 Martinem Alliem.

Otovice

Barokní kostel svaté Barbory postavený v letech 1720-1726 podle plánů Kryštofa Dientzenhofera.
Kostel má centrální dispozici na půdorysu podélné elipsy s připojeným věncem kaplí.

Ruprechtice

Barokní kostel svatého Jakuba Většího postavený v roce 1721 podle plánů Kryštofa Dientzenhofera.

Šonov

Barokní kostel svaté Markéty postavený v letech 1727-1730 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Vernéřovice

Barokní kostel Nejsvětější Trojice a svatého Michala postavený v roce 1719 podle plánů Kryštofa Dientzenhofera.

Vižňov

Barokní kostel svaté Anny postavený v letech 1725-1727 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Zdroj:
Poche, Emanuel a kol. Umělecké památky Čech I.-IV. Praha : Academia, 1977-1982.
Vilímková, Milada. Stavitelé paláců a chrámů. Praha : Vyšehrad, 1986.